ที่ตั้งประเทศเวียดนาม

570613-aec4

ทำเลที่ตั้ง

ประเทศเวียดนาม  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีน  ติดกับทะเลจีนใต้  ระหว่างละติจูด  8 – 23  องศา  30  ลิปดาเหนือ  ละระหว่างลองจิจูด  102 – 108  องศา  25  ลิปดาตะวันออก  นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะและเกาะต่างๆ  อีกนับพันเกาะเรียงรายตั้งแต่อ่าวตังเกี๋ยไปจนถึงอ่าวไทย

570614-aec3.jpg

ประเทศเวียดนามมีความยาวจากเหนือจดใต้  1,650  กิโลเมตร

     1.  ภาคเหนือ  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  จุดสูงสุดคือ  ยอดเขาแฟงซีแปง  ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามและคาบสมบูรณ์หลายแห่ง  เช่น  บริเวณสามเหรี่ยมปากแม่น้ำแดง

     2.  ภาคกลาง  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง  ประกอบด้วยหินภูเขาไฟ  หาดทราย  เนินทราย  และทะเลสาบ

     3.  ภาคใต้  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  และมีที่ราบลุ่มที่สำคัญคือ  บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง  ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

เขตติดต่อระหว่างประเทศ

ทิศเหนือ        มีอาณาเขตติดกับประเทศจีนบริเวณมณฑลยูนาน  กว่างซีและกวางตุ้ง  มีพรมแดนร่วมกันยาว  728  กิโลเมตร

     ทิศตะวันตก    มีอาณาเขตติดกับประเทศลาว  มีพรมแดนร่วมกันยาว  1,555  กิโลเมตร  และประเทศกัมพูชา  มีพรมแดนร่วมกันยาว  728  กิโลเมตร

     ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ่าวตังเกี๋ยและทะเลจีนใต้

     ทิศใต้            ติดต่อกับทะเลจีนใต้และอ่าวไทย

     เวียดนามมีชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกยาวถึง  3,444  กิโลเมตร  จึงมีเมืองท่าหลายแห่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของประเทศ  และมีท่าเรือจำนวนมากเป็นช่องทางในการขนส่งและกระจายสินค้า

อ้างอิง http://www.dmc.tv/pages/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1.html