ผู้นำประเทศไทย

ในหลวง

ประเทศไทยมีรูปแบบรัฐเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา หรือที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเรียกรวมกันว่า “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดำรงตำแหน่งพระประมุขของประเทศมาตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 จนถึงขณะนี้ทรงครองราชย์มาแล้ว 66 ปี ถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระชนม์ชีพอยู่ที่เสวยราชย์นานที่สุดในโลก และยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

 

images

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่เก้าแห่งราชวงศ์จักรี เสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 ขณะนี้ จึงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เสวยราชย์นานที่สุดในโลกที่มีพระชนมชีพอยู่ และยาวนานที่สุดในประเทศไทย วิกิพีเดีย
เกิดเมื่อ: 5 ธันวาคม 2470 (อายุ 88), เคมบริดจ์, รัฐแมสซาชูเซตส์, อเมริกา
คู่สมรส: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สมรส พ.ศ. 2493)
ทายาท: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เพิ่มเติม
พี่น้อง: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร, เพิ่มเติม
ปู่ย่าตายาย: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, เพิ่มเติม
บิดา มารดา: สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

URL….https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A#.E0.B8.A3.E0.B8.96.E0.B8.A2.E0.B8.99.E0.B8.95.E0.B9.8C.E0.B8.9E.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B8.99.E0.B8.B1.E0.B9.88.E0.B8.87