ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารประจำชาติไทย-เวียดนาม

                Welcome to Food , Thailand - Vietnam

12343335_539474482886216_524797567_o

บัวบานสานสัมพันธ์ (Bua relationship)

ความหมาย (meaning)

ลายผ้าบัวบานสานสัมพันธ์แสดงถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทย – ประเทศเวียดนาม ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ดีมาก ไม่มีปัญหาสำคัญค้างคากัน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และเรื่องอาหารก็มีความคล้ายคลึงกัน และมีการไปมาหาสู่ระหว่างกันเพิ่มขึ้น รวมถึงในระดับท้องถิ่นจากการที่มีเส้นทางเชื่อมโยงถึงกันค่อนข้างสะดวกมีรักใคร่ปองดองกันซึ่งกันและกัน

Bua interwoven fabric of their relationship and cooperation between Thailand – Vietnam. The current levels are very good. No major issues were unresolved The exchange of visits at all levels continuously. And food is similar. And have to come to each other increases. The local level of a relatively easy path linked to each other with love and protect each other well preserved.